Szukaj

Urodzinowy konkurs

Ale to zleciało! Nasze majtki obchodzą 4 urodziny!

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was Promocję i konkurs!

Złóż majtkowe zamówienie w kwietniu i weź udział w naszym konkursie!

Co trzeba zrobić? Złóż nam życzenia na insta stories. Do wygrania 4 dniowy trip naszym KAMPEREM i zapas majtek na podróż!

 Forma jest dowolna (foto/wideo), lecz stories musi spełniać następujące warunki:

  • musi lokować nasz produkt - Majtki z Sosnowca - najlepiej na sobie :)
  • musi zawierać oznaczenie profilu @MajtkizSosnowca
  • musi zawierać życzenia - najlepiej z serca!

Wygra autor/ka najkreatywniejszych, najciekawszych życzeń. 

Na Wasze stories czekamy do 3 maja! Ogłoszenie wyników 10 maja.

Udanej Zabawy!Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu URODZINOWY KONKURS!
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest AFTER PANTY Weronika Twardowska ul. Starowiejska 31a 43-603 Jaworzno. NIP: 6321958537
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/majtkizsosnowca (zwanej dalej
“Fanpage”) oraz instagramie @majtkizsosnowca
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie zakupienie majtek w promocji 3+1 w czasie trwania promocji.
6. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 3 maja do godziny: 23:59
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10 maja 2021 za pośrednictwem FanPage.
8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: Złóż nam życzenia na insta stories. Forma jest dowolna (foto/wideo), lecz stories musi spełniać następujące warunki:

  • musi lokować nasz produkt - Majtki z Sosnowca - najlepiej na sobie :)
  • musi zawierać oznaczenie profilu @MajtkizSosnowca
  • musi zawierać życzenia - najlepiej z serca!

11. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najlepsze życzenia, 
które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne i śmieszne), w ten sposób
zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: Wypożyczenie naszego Camper Vana na okres 4 dni. 

2. Niezbędne jest posiadanie ważnego prawo jazdy przez zwycięzce. 

3. Camper będzie do odbioru w mieście Katowice (po uzgodnieniach możliwe ustalenie innego punktu odbioru nagrody). 

4. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność finansową za wynikłe z jego winy szkody, uszkodzenia oraz wypadek podczas trwania wynajmu.

5. Zwycięzca jest zobowiązany do podpisania umowy wynajmu. I zwrócenie auta w wyznaczonym miejscu oraz terminie. 

6. Nagrodę można odebrać od 1 czerwca 2021

7. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30 sierpnia 2021 Po tym terminie nagroda
traci ważność.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt